Regulamin rezerwacji zabiegów depilacji laserowej

§ I. Definicje
 1. Użyte w regulaminie wyrażenia należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:
  1. regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług w placówkach Centrum Medycznego VIMED wraz ze wszystkimi zmianami i załącznikami,
  2. zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń – oświadczenie pacjenta podpisywane przed przystąpieniem do udzielania świadczeń realizowanych w CM VIMED, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  3. pacjent – każda osoba, która ukończyła 6 rok życia i korzysta z usług medycznych w CM VIMED niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora,
  4. Centrum Medyczne VIMED – podmiot leczniczy, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr księgi 000000023559, prowadzony przez spółkę VIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02-705 przy ul. Czerniowieckiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000198978, NIP 567-13-21-834, REGON 130285588.
  5. serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony w domenie depil.pl wraz z jej wszystkimi podstronami, za pośrednictwem którego usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi oraz zawiera umowy o świadczenie usług depilacji laserowej, diagnostyki immunologicznej, diagnostyki biochemicznej, oznaczania markerów genetycznych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy usługodawcą a klientem,
  6. usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  7. usługa oznaczania markerów – odpłatna usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta, polegająca na przesłaniu zestawu do pobierania próbki klientowi oraz polegająca na przeprowadzeniu badania genetycznego otrzymanego od użytkownika materiału biologicznego i przedstawieniu jego wyniku za pośrednictwem konta użytkownika w serwisie internetowym,
  8. pakiet - usługa oznaczenia jednego lub więcej markerów genetycznych w celu oznaczenia predyspozycji do określonej cechy,
  9. usługodawca – Centrum Medyczne VIMED - podmiot leczniczy, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr księgi 000000023559, prowadzony przez spółkę VIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02-705 przy ul. Czerniowieckiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000198978, NIP 567-13-21-834, REGON 130285588.
  10. klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie usług z usługodawcą,
  11. użytkownik – osoba, której materiał biologiczny został pobrany, przy użyciu zarejestrowanego w serwisie internetowym zestawu do pobierania próbki, a także osoba będąca opiekunem prawnym osoby której materiał biologiczny został pobrany przy użyciu zestawu do pobierania prób,
  12. zestaw do pobierania próbki – zestaw umożliwiający pobieranie próbki materiału biologicznego, zawierającego materiał genetyczny. Zestaw do pobierania próbki składa się co najmniej z: wymazówki, jednorazowych rękawiczek, koperty zwrotnej oraz materiałów instruktażowo-informacyjnych,
  13. materiał biologiczny - próbka materiału biologicznego, zawierającego materiał genetyczny, pobrana przez użytkownika z użyciem zestawu do pobierania próbki,
  14. marker genetyczny - powiązany z jakąś cechą fragment ludzkiego DNA lub jego brak,
  15. wariant genetyczny - wersja markera genetycznego, która występuje u użytkownika
  16. konto – oznaczony indywidualnym adresem e-mail (loginem) i hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym udostępniane są wyniki badania materiału biologicznego,
  17. rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu internetowego,
  18. konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowę o świadczenie usług oznaczania markerów za pośrednictwem serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  19. dane – wszystkie dane podane dobrowolnie przez klienta w celu umożliwienia usługodawcy właściwej realizacji usług elektronicznych świadczonych w ramach serwisu internetowego oraz realizacji usług oznaczania markerów. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą,
  20. dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  21. zasoby - wszystkie materiały w postaci tekstu, dźwięku, grafiki, ruchomych obrazów zamieszczone na stronach serwisu internetowego,
  22. reklamacja – zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej, skierowane do usługodawcy, roszczenie klienta wynikające z nie wywiązania się z przyjętych zobowiązań, wadliwego świadczenia usługi lub świadczenia usługi niskiej jakości, postępowania niezgodnego z przepisami prawa przez usługodawcę, z żądaniem wyjaśnienia zgłoszonej kwestii lub wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę,
  23. regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
§ II. Postanowienia Wstępne Regulaminu
 1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez klientów ze strony serwisu internetowego, w tym prawa i obowiązki usługodawcy i klienta.
 4. Udostępnia się niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu internetowego. Każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/
 5. Usługodawca deklaruje, że postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta lub użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie usługodawca deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 7. Usługodawca podaje do wiadomości swoje dane adresowe: Centrum Medyczne VIMED z siedzibą pod adresem ul. Czerniowiecka 9, 02-705 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640505, NIP 521-37-50-259, REGON: 36556419700000, numer rachunku bankowego: 33 1160 2202 0000 0001 3152 5226. Usługodawca jest jednocześnie właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego.
 8. Przedmiotem działalności serwisu internetowego jest świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie umów o świadczenie usługi diagnostyki biochemicznej, immunologicznej, oznaczania markerów zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowa o świadczenie usług oznaczania markerów genetycznych zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 10. Klient może korzystać z serwisu internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 9, Mozilla Firefox od wersji 13 lub Chrome od wersji włączona obsługa języka JavaScript,. Zalecana rozdzielczość monitora 1280x720.
§ III. Zasady Ogólne Świadczenia Usług
 1. Serwis internetowy świadczy następujące usługi:
  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną
   1. założenie i prowadzenie konta,
   2. udostępnienie formularza zamówienia,
   3. newsletter.
  2. Usługa rezerwacji zabiegów depilacji laserowej
  3. Usługa diagnostyki biochemicznej
  4. Usługa diagnostyki immunologicznej
  5. Usługa rejestracji na wykłady medyczne
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Usługa rezerwacji zabiegów depilacji laserowej, usługa diagnostyki biochemicznej oraz diagnostyki immunologicznej przez usługodawcę jest usługą płatną.
§ IV. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną
 1. Klient ma możliwość zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. KONTO - założenie i prowadzenie konta to usługa polegająca na stworzeniu anonimowego panelu, oznaczonego adresem e-mail użytkownika i hasłem, stanowiącego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym udostępniane są wyniki badania materiału biologicznego.
 3. Konto oraz przypisany do niego adres e-mail użytkownika stanowią środki, za pomocą których odbywa się komunikacja pomiędzy usługodawcą a klientem.
 4. W ramach konta użytkownik otrzymuje dostęp do uaktualnień wyników przeprowadzonych badań, dokonywanych wraz z postępem naukowym i rozwojem wiedzy w ich zakresie.
 5. W ramach konta klient użytkownik ma prawo dostępu do usług dodatkowych, świadczonych w myśl odrębnych regulaminów.
 6. Wyniki badań genetycznych uzyskane na drodze oznaczeń markerów genetycznych powinny być przez klienta chronione z najwyższą starannością.
 7. Klient ma prawo do usunięcia konta. Usuniętego konta nie można przywrócić.
 8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - udostępnianie formularza zamówienia to usługa polegająca na udostępnianiu przez usługodawcę w ramach serwisu internetowego, elektronicznego formularza, stanowiącego narzędzie, za pomocą którego klient może zawierać umowy o świadczenie usług oznaczania markerów z usługodawcą tj. klient może wskazać preferowany przez siebie pakiet oraz podać dane adresowe gdzie ma zostać wysłany zestaw do pobierania próbki.
 9. NEWSLETTER – newsletter to usługa polegająca na dostarczaniu przez usługodawcę, na wyraźną zgodę klienta cyklicznych informacji na temat usługodawcy, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 10. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oraz usługa depilacji laserowej zawierane są na czas nieokreślony. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez właściwy formularz, która zawierana jest na czas określony i rozwiązuje się wraz z momentem złożenia zamówienia przez klienta,.
 11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny każda ze stron może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem terminu miesięcznego. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na wskazany adres e-mail.
 12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, w szczególności w przypadku uporczywego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązujących, mimo mailowego wezwania do zaniechania naruszeń przez usługodawcę,
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 14. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres usługodawcy wskazany w niniejszym regulaminie. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 15. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez klienta adres e-mail.
§ V. Usługa Depilacji Laserowej
 1. Klient ma możliwość zawierania umowy o świadczenie usługi oznaczania markerów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o pakietach podane na stronie serwisu internetowego, w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia poprzez wybór preferowanego przez klienta pakietu stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną usługodawcy przez klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez usługodawcę informacji o przyjęciu zamówienia i rozpoczęciu realizacji usługi.
 4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi wszystkie podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy zestawu do pobierania próbki do klienta są wliczone w cenę świadczenia usługi oznaczania markerów.
 5. Klient zawiera umowę o świadczenie usługi oznaczania markerów według ceny obowiązującej w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia przez usługodawcę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług płatnych, w szczególności w przypadku zmiany polityki działalności lub strategii sprzedażowych usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 7. Usługodawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne w każdym czasie. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu cen usług płatnych. Okresowe obniżenie ceny obowiązuje do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną usługodawca poinformuje klientów. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą.
§ VI. Zamawianie Pakietów
 1. Zamówienia usługi oznaczania markerów dokonuje się poprzez zakup pakietu lub pakietów oferowanych przez usługodawcę.
 2. Zakupu pakietów dokonuje się poprzez formularz zamówienia dostępny w serwisie internetowym tj. wirtualny koszyk.
 3. W celu zakupu pakietu lub pakietów klient powinien wejść na stronę serwisu internetowego, dodać do koszyka pakiet lub pakiety, które zamierza kupić. Dodanie pakietu do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy o świadczenie usług oznaczania markerów. Pakiety mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
 4. Koszyk umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi pakietami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 5. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do koszyka wybrane przez siebie pakiety, podać adres dostawy dla zestawu dla pobierania próbki i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 6. Płatności można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pomocą systemu Przelewy24.pl.
 7. Po złożeniu oferty przez klienta, usługodawca w przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego zamówienia, przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub udostępnia w ramach konta serwisu internetowego informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez usługodawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 8. Zamówienia są realizowane w dni robocze. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 17- tej lub w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.
 9. Klient zobowiązany jest uregulować należność z tytułu zamówienia w ciągu 7 dniu liczonych od chwili złożenia zamówienia w serwisie internetowym.
 10. Usługodawca informuje klienta o przyjęciu płatności i wysyłce zestawu do pobierania próbki z przypisanym mu pakietem lub pakietami za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez klienta w toku zamawiania usługi.
 11. W ramach jednego zamówienia można zakupić jeden lub kilka pakietów przypisanych do jednego zestawu do pobierania próbki.
 12. Pakiet lub pakiety przypisane do zestawu do oznaczania próbki, podczas składania zamówienia stanowią nierozłączną całość.
 13. W celu umożliwienia usługodawcy prawidłowego świadczenia usług, klient zobowiązany jest do zgodnego z prawdą podania wszystkich danych niezbędnych do wystawienia rachunku, faktury oraz adresu pocztowego, pod który zostanie wysłany zamówiony zestaw do pobierania próbki z przypisanym jemu co najmniej jednym zamówionym pakietem.
 14. Zestaw do pobierania próbki wraz z przypisanym mu co najmniej jednym zamówionym pakietem przesyłany jest na dowolny, wskazany w formularzu zamówienia adres pocztowy w terminie 7 dni roboczych liczonych od zaksięgowania na rachunku bankowym usługodawcy całej należności klienta.
 15. Przesyłka zestawu do pobierania próbki realizowana jest z wykorzystaniem podstawowej usługi Poczty Polskiej lub równoważnej, innej firmy na koszt usługodawcy.
§ VII. Zasady Odpowiedzialności Stron
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane:
  1. nie jest inicjatorem transmisji,
  2. nie wybiera odbiorcy danych, oraz
  3. nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli przechowywanie to ma na celu jedynie przeprowadzenie transmisji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez użytkownika lub klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez klientów.
 5. Zasoby serwisu internetowego, są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością w oparciu o recenzowane publikacje naukowe oraz międzynarodowe, uznane w świecie naukowym bazy danych i są wyłącznie wyrazem prywatnych poglądów ich autorów. Usługodawca, w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi.
 6. Zasoby serwisu internetowego dotyczące genetyki, medycyny, dietetyki, żywienia człowieka i tematów pokrewnych nie mogą być traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Usługodawca informuje, że nawet jeżeli opis zawarty w zasobach serwisu internetowego jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii.
 7. Wyniki oznaczenia markerów dokonywane przez usługodawcę nie są poradą medyczną, diagnozą, lecz określeniem predyspozycji, a więc wskazaniem prawdopodobieństwa wystąpienia u danej osoby określonych cech lub dolegliwości.
 8. Usługodawca nie zaleca podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących zdrowia, stylu życia, uprawianego sportu bez konsultacji ze specjalistą.
 9. Interpretacja wyników oznaczeń markerów powinna być skonsultowana ze specjalistą w danej dziedzinie, w tym m.in. z lekarzem, dietetykiem, trenerem sportowym, fizjoterapeutą.
 10. Usługodawca będzie dokonywał zmian i aktualizacji interpretacji wyników oznaczeń wariantów genetycznych dla danego markera genetycznego w miarę rozwoju wiedzy naukowej na jego temat.
 11. Wyniki uzyskane w ramach realizacji usług oferowanych przez usługodawcę służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Odpowiedzialność za efekt korzystania z serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w serwisie internetowym, a także odpowiedzialność z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu internetowego, oraz wyników oznaczeń markerów genetycznych spoczywa na kliencie i/lub użytkowniku.
 12. Skuteczność działań podejmowanych na podstawie wyników oznaczeń markerów zależy od indywidualnych uwarunkowań użytkownika.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw do ochrony danych osobowych.
 14. Zabronione jest uzyskiwanie, w tym próby uzyskiwania dostępu do serwisu internetowego przy pomocy innych środków niż interfejs (konto) udostępnione przez usługodawcę.
 15. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej. Niniejszy zapis oznacza w szczególności, że zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (m.in. automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 16. Zabronione jest podejmowanie działań naruszających przepisy prawa, mających na celu jego obejście lub naruszających zasady współżycia społecznego.
 17. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa przez klienta, usługodawca powiadomi o ewentualnym przestępstwie właściwe organy ścigania.
§ VII. Postępowanie Reklamacyjne
 1. Po złożeniu zamówienia klienta ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. W tym celu należy zgłosić fakt i odesłać zestaw w stanie nie pogorszonym.
 2. W przypadku naruszenia przez serwis internetowy warunków świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków świadczenia usług oznaczania markerów lub jakiegokolwiek innego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje zaleca się składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia. W celu możliwie najszybszego rozstrzygnięcia sprawy, zaleca się składanie reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia lub od dnia uzyskania przez klienta informacji o zdarzeniu.
 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: usługodawcy, w tytule wiadomości podając "Reklamacja". Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z oczekiwaniami rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji klient poproszony zostanie o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym zakresie.
 6. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail klienta wysyłana jest odpowiedź na reklamację.
§ IX. Prawa Własności Intelektualnej
 1. Przyjęty na stronach serwisu internetowego wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno - autorskiej.
 2. Serwis internetowy zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, usługodawca udostępnia na stronach serwisu internetowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez podmioty trzecie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 6. Klient może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach serwisu internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu internetowego, w całości lub części w celach komercyjnych i/lub bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§ X. Postanowienia Końcowe
 1. Zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych określa polityka prywatności dostępna na stronie serwisu internetowej na podstronie „polityka prywatności”.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z powodu zmian w prawie lub z powodu zmian w polityce działalności serwisu, po wcześniejszej publikacji na stronie głównej serwisu i poinformowaniu o przewidywanych zmianach. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania przewidywanych zmian.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów bez uprzedniego powiadomienia o zakresie zmian, z zastrzeżeniem że zmiana w treści zasobów nie będzie powodowała zmiany warunków umowy o świadczenie usług.
 4. W sytuacji, gdy zmiany w działaniu serwisu byłyby równoznaczne ze zmianami warunków świadczenia usług drogą elektroniczną lub warunków świadczenia usługi oznaczania markerów , ust.2 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
 5. Jeśli klient nie zgadza się na wprowadzone zmiany może usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne utratą wszelkich materiałów, które były przechowywane w zasobach konta.
 6. W przypadku sporu powstałego między klientem, użytkownikiem a usługodawcą strony
 7. podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami prawa.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.